Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

dress-girl-sitting-2369-825x550Obowiązek wzajemnej alimentacji małżonków powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i nie wygasa on w wyniku orzeczenia rozwodu przez sąd. Ulega on jednak pewnym istotnym zmianom, które zostały określone w art. 60 k.r.o. Dla zakresu i okresu trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami znaczenie ma, czy drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego czy też nie.


 

I. Alimenty od małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Alimenty może otrzymywać tylko ten małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zatem żona może dochodzić od byłego męża alimentów w przypadku, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo gdy sąd ustalił winę obojga małżonków.

W tych dwóch przypadkach konieczne jest wykazanie, że osoba, która dochodzi alimentów, znajduje się w niedostatku, tzn. nie posiada żadnych środków utrzymania, bądź też nie może w pełni lub w części zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której osoba zdolna do pracy unika podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Małżonek, na którego nałożono obowiązek alimentacji musi dostarczać środków utrzymania w zakresie, który odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małżonka uprawnionego do alimentów oraz swoim możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Jednak ze względu na szczególne okoliczności sąd na żądanie osoby uprawnionej do alimentów może przedłużyć ten termin. Obowiązek ten wygasa także w razie zawarcia nowego małżeństwa przez osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów.
Bez znaczenia dla wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie małżeństwa przez małżonka zobowiązanego. Zawarcie takiego małżeństwa ma jednak z reguły wpływ na jego możliwości majątkowe, a tym samym na wysokość wypłacanych alimentów.

II. Alimenty od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Małżonek domagający się alimentów znajduje się w lepszej sytuacji, jeżeli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka. Małżonek niewinny nie musi w tym przypadku udowadniać, że znajduje się w niedostatku. Musi jedynie wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. W tym celu należy porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znalazł się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo nie zostało rozwiązane i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.
Alimenty wypłacane przez małżonka wyłącznie winnego mają zaspokoić wszystkie usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego.

W razie przyznania alimentów małżonkowi niewinnemu czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony. Obowiązek ten wygasa jednak w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa.