Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

alley-architecture-balconies-2292-827x550Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Pod pojęciem wspólnie zajmowanego mieszkania rozumie się właściwie każde mieszkanie aktualnie zajmowane przez małżonków w chwili orzekania o rozwodzie, niezależnie od posiadanego przez małżonków do mieszkania tytułu prawnego, np. współwłasność małżeńska majątkowa, wyłączna własność jednego z małżonków, umowa najmu, umowa użyczenia a nawet bez tytułu prawnego.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Powyższe oznacza, że to małżonkowi, któremu została przyznana opieka nad dziećmi zostanie przydzielona większa część mieszkania. Chodzi o przydział każdemu z rozwiedzionych małżonków określonej części wspólnego mieszkania do korzystania. Sąd może również wydać odpowiednie nakazy i zakazy, które mogą polegać na zakazaniu sprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich, przyjmowania nowego partnera, a nawet zakazu używania określonych elementów wyposażenia gospodarstwa domowego przez jednego z małżonków.

Sąd na samym początku procesu powinien przesłuchać małżonków i zebrać potrzebne informacje co do ich wspólnego mieszkania i jego warunków. Co do zasady orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (domu) ma charakter tymczasowy.

Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez sąd oznacza wyznaczenie małżonkom określonych pomieszczeń w ramach wspólnego mieszkania do wyłącznego używania. Oczywiście jednak, w stosunku do niektórych pomieszczeń, takich jak łazienka, WC, kuchnia, jest niezbędne aby nadal były używane wspólnie przez małżonków chyba, że warunki mieszkaniowe pozwalają na przydzielenie im osobnych pomieszczeń tego typu.

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania rozwiedzionych małżonków, w momencie uzyskania prawomocności podlega egzekucji. Natomiast należy pamiętać, iż małżonek na podstawie rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, wydanego w wyroku rozwodowym, nie uzyskuje prawa własności do lokalu a jedynie nabywa uprawnienie i możliwość przejściowego zamieszkiwania w tym lokalu, zgodnego z orzeczeniem sądu.

Sąd w wyroku rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania tylko wtedy, gdy strony nie zgłosiły w postępowaniu rozwodowym wniosku o dokonanie podziału wspólnego mieszkania lub o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków (w tym przypadku konieczna jest zgoda drugiego z małżonków na pozbawienie go miejsca zamieszkania) lub wniosku o eksmisję jednego z małżonków z powodu jego nagannego zachowania się, uniemożliwiającego drugiemu z małżonków wspólne z nim zamieszkiwanie. Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, gdy nie uwzględnił wskazanych powyżej wniosków małżonków.

Sąd może wyjątkowo odstąpić od tego orzeczenia, wtedy, gdy rozwiedzeni małżonkowie wnoszą o nie rozstrzyganie tej kwestii, a sąd uzna, że nie narusza to interesów dzieci i ochrony ich praw. Również sytuacja taka zachodzi, gdy małżonkowie nie zajmują wspólnie mieszkania, gdyż jedno z małżonków przebywa gdzie indziej i opuściło mieszkanie dobrowolnie albo mieszkanie składa się z jednej izby i nie sposób dokonać jego podziału.

Autor: Martyna Skrodzka