Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

forest-hiking-nature-1786-825x550Postępowanie rozwodowe może obejmować również przeprowadzenie eksmisji jednego z małżonków, które wymaga wniosku małżonka (sąd nie może bowiem podjąć takiej decyzji z własnej inicjatywy). Należy zwrócić uwagę, że orzeczenie o eksmisji jest jednak możliwe tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden ze współmałżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Rażąco naganne postępowanie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy stałe nadużywanie przez małżonka alkoholu, wywoływanie awantur i dopuszczanie się aktów przemocy stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny, zwłaszcza małoletnich dzieci.

Sąd rozstrzygając czy dany małżonek rzeczywiście powinien opuścić lokal orzeka również, czy przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego. Wtedy też sąd bierze pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuację materialną i rodzinną małżonka, którego dotyczyć ma eksmisja. W przypadku uciążliwego zachowania, wpływa to także na decyzję co do lokalu socjalnego. W sytuacji, gdy eksmisję orzeczono z powodu znęcania się, sąd nie orzeka o przyznaniu lokalu socjalnego. Sąd jest jednak zobowiązany do przyznania lokalu socjalnego w przypadku, gdy eksmitowany jest osobą niepełnosprawną, ubezwłasnowolnioną, bezrobotną lub obłożnie chorą. Podobnie jest w sytuacji, gdy osobą eksmitowaną ma być kobieta w ciąży, małoletni, albo emeryt i rencista, jeśli spełnia kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.

Warto wiedzieć, że eksmisja może nastąpić z każdego lokalu – zarówno należącego do obojga małżonków, jak również wyłącznie do małżonka żądającego usunięcia drugiego z zajmowanego lokalu. Eksmisja może również nastąpić z mieszkania które małżonkowie wspólnie wynajmują.

Jedyne ograniczenia to niemożność żądania eksmisji małżonka z mieszkania wchodzącego w skład jego majątku odrębnego (osobistego) oraz w przypadku, gdy dane mieszkanie zostało przydzielone małżonkowi w związku z pełnioną funkcją (np. zawodową).

Fakt wydania przez sąd nakazu eksmisji nie pozbawia jednak tego małżonka prawa do spłaty wartości lokalu. Eksmisja nie oznacza, że małżonek traci jakiekolwiek prawo do mieszkania. Przy podziale majątku przysługuje mu spłata z należącej do niego części lokalu lub zwrot nakładów poniesionych na jego remont.

Autor: Martyna Skrodzka